iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

 בקשה להפסקת /חופשת לימודים

  •  יש למלא את חלק א' בלבד .
  •  עם קליטת הטופס בקשתך תועבר לטיפול צוות המכללה.
  •  בסיום הטיפול בבקשתך , ישלח אליך למייל אישור על הפסקת לימודיך במכללה.

  חלק א' – למילוי ע"י הסטודנט ​​​​​​​

  •  ידוע לי כי במידה ולא אקבל  את אישור המכללה על קבלת  בקשתי, באחריותי לפנות לדיקנאט לבירור לטל' 08-6462280.
  •  בחתימתי מטה הנני מאשר כי ידוע לי שתאריך הפסקת לימודיי במכללה נקבע בהתאם למועד בו שלחתי את הטופס למכללה וזאת בתנאי לקבלת אישור המכללה על קליטת בקשתי.
  • ידוע לי כי חיוב שכר לימוד לנושרים נקבע בהתאם לתאריך הפסקת הלימודים ,ע"פ נוהל מה"ט המפורסם בידיעון ובאתר המכללה.

​​​​​​​

חלק ב'  - ימולא  ע"י נציגי המכללה בלבד!​​​​​​​

1.  אישור דיקנאט המכללה

 4. אישור המגמה

דלג לתוכן