iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

בקשה לביטול הפסקת /חופשת לימודים

טופס זה מיועד אך ורק לסטודנטים אשר מילאו טופס בקשה להפסקת / חופשת לימודים ומעוניינים לבטל את בקשתם.
לאחר קליטת הטופס בקשתך תועבר לטיפול צוות המכללה. בסיום הטיפול , תשלח אליך תשובה למייל.

למילוי ע"י  הסטודנט

הצהרת הסטודנט

* ידוע לי כי במידה ותאושר בקשתי אדרש לחזור ללימודים סדירים כסטודנט במכללה הטכנולוגית , במסגרת
המגמה ושנת הלימודים בה למדתי בטרם ביצעתי הפסקת לימודים.
* ידוע לי כי במידה ותאושר בקשתי יחולו על כל הנהלים והתנאים המפורסמים בידיעון ובאתר המכללה , לרבות
תשלום מלוא שכר הלימוד השנתי אשר נקבע ע"י מה"ט והנהלת המכללה ואשר מתעדכן מעת לעת.

למילוי ע"י המגמה

דלג לתוכן