iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

הצהרת הסטודנט חזרה על שנה עקב אי עמידה בדרישות המגמה

טופס זה מיועד למילוי על ידי סטודנט החוזר על שנת לימודים עקב אי עמידה בדרישות המגמה מבחינת הישגים לימודיים
ו/ או הפסקת לימודים פדגוגית.

הצהרת הסטודנט

הריני מאשר בזאת , בהתאם להמלצת ראש המגמה ולאור הישגיי הנמוכים את חזרתי על שנת הלימודים מחדש.
* ידוע לי כי עם ביצוע בקשתי יחולו עלי כל הנהלים והתנאים המפורסמים בידיעון ובאתר המכללה , לרבות תשלום מלוא שכר
הלימוד השנתי אשר נקבע ע"י מה"ט והנהלת המכללה ואשר מתעדכן מעת לעת.

למילוי ע"י המגמה

דלג לתוכן